Webbläsare stöds inte.

Du använder en gammal webbläsare som vi inte längre stöder. Vänligen använd en modern webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox för den bästa webbplatsupplevelsen.

Avvattning i en föränderlig värld
05 Maj, 2017

ACO Nordic vill skapa lösningar för morgondagens miljöförhållanden. Regnintensiteten ökar och enligt prognoser får vi räkna med ökad nederbörd upp till 20 procent i vissa delar av Sverige fram till 2100. När våra städer växer ochförtätas minskar den naturliga infiltrationen genom allt er hårdgjorda ytor och färre grönytor samtidigt som de be ntliga rörsystemen inte har kapacitet att ta hand om allt vatten. Det bildas vattensamlingar på gator, parkeringsytor och vägar som orsakar stora skador och äventyrar säkerheten.Avvattning i en föränderlig värld
ACO Nordic AB har funnits i Skandinavien i mer än 30 år. Företaget har specialiserat sig på heltäckande systemlösningar, installationssupport och underhållssupport inom avvattning med säkra och effektiva lösningar för hantering av dag- och spillvatten.

– Vår affärsidé går ut på att skapa lösningar för morgon- dagens miljöförhållanden, berättar Tobias Wood, vd, ACO Nordic. Den globala klimatförändringen orsakar mer frekventa och extrema väderhändelser som torka och kraftiga regn. Vi utvecklar innovativa system för att ta hand om dessa händelser.

ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar synsättet på hur man ska ta sig an utmaningen att hantera ytvatten; urbanisering, klimatförändringar och den befintliga infrastrukturen under mark.

Det är en lång kedja som påverkas och där allt hänger ihop. Samla ihop vatten, rena lokalt och fördröja, som några exempel. Det är här ACO Nordic kommer in med sin kunskap och bygger de tekniska lösningarna för att ta hand om vatten på olika sätt.

Många av de rörsystem som vi lever med idag är över hundra år gamla. På den tiden fanns inte de stora begränsningarna som finns i dag. Stockholm är exempel på en stad som förtätas otroligt snabbt och där det befintliga VA-nätet inte klarar stora regnmängder.

Börja från början
– Vi vill gärna börja bakifrån och analysera vad det är som släpps ut, säger Tobias Wood. Det innebär att vi alltid rekommenderar våra kunder att se över det befintliga systemet och projektera utifrån dess möjligheter och begränsningar, genom att granska flödesschemat och utifrån det tänka vidare i nya banor.

Hur ser avloppsystemet ut? Hur löser man dagvattenhanteringen idag? Finns det infiltration i systemet och hur ser kapaciteten ut när det gäller flöde och tillfällig magasinering? Har reningen tillräcklig kapacitet? Den ska klara både olja, tungmetaller och sediment som några exempel.

Alla dessa delar tas om hand i professionella system, men det första och viktigaste är att analysera hur förutsättningarna och behovet ser ut. Många olika miljöfarliga fraktioner tar sig genom systemen, viktigt är då att samla upp, avskilja och rena. För att det sedan i så bra form som möjligt kan föras vidare till slutrecipienten.

Tydliga internationella krav
Kommunerna har krav genom lagar och förordningar. Det finns djupa kunskaper på detaljnivå som är viktiga att följa genom lagstiftning som följer Europanormerna.

– Det vi på ACO Nordic levererar beror helt på projektet och om det är en ursprunglig anläggning som ska uppdateras eller en helt ny som ska byggas säger David Anderson, produktchef, ACO Nordic. Det handlar från början om vad systemet kan ta hand om av vattenflöden och vilken verksamhet vattnet påverkas av. Hur det byggs och hur anläggningen dimensioneras beror också på om vattnet släpps ut till recipient.

Hur stora ytor som behövs för anläggningen är en viktig fråga. När det gäller dagvattenmagasin under mark finns inga begränsningar, man kan skapa magasin från en halv kubikmeter upp till oändliga antal kubikmeter. Nästa steg är att utreda vilka produkter som behöver installeras för att möta reningsbehovet. För ytavvattningen är det olika linjeavvattningsrännor som behövs beroende på vem som kör på ytan, en cykel eller en lastbil. Detta påverkar i sin tur även vilken typ av rening som krävs. Ska man som ett annat exempel ta hand om dagvattnet från koppartaken i Stockholm till Riddarfjärden behövs en tungmetallavskiljare.

Trygghet för kunden
– Vi är unika genom att kunna erbjuda hela bredden inom systemet med samtliga produkter för olika ändamål, säger Peter Stone, försäljningschef ACO Nordic. Projekten vi utför med våra produkter och de system som vi skapar är optimala lösningar som hänger ihop från början till slut. Vår ingång i projekten är ett helhetstänk och vi tar också ett helhetsansvar. För kunden innebär det en trygghet. Man har bara en leverantör att arbeta med och det sparar både tid och pengar.

För att få till bra helhetslösningar är det viktigt med ett gott samarbete med arkitekter, ingenjörer, konsultföretag, fastighetsägare, byggherrar, myndigheter, installatörer och entreprenörer.

ACOs system passar inte bara för dagvatten utan många andra tillämpningar som storkök, restauranger, matindustri, parkeringsplatser, terminaler, detaljhandel, vägar, viadukter, bostäder, hotell, flygplatser och hamnar. Med stöd av hydrauliska beräkningar utvecklas effektiva lösningar.

Växande behov
På landsbygden infiltreras mer än 50 procent av nederbörden genom grönytor och bara cirka 10 procent måste tas om hand. I stadsmiljöer är det många gånger mer än 50 procent som måste tas om hand och ska då också hanteras av olika system. På ACO Nordic ser man det växande behovet av dagvattenhantering samt följer utvecklingen som sker och håller täta dialoger med kommuner och tillsynsmyndigheter.

– Dessa problem finns i samtliga städer över hela världen. Då vi är ledande tillverkare i världen av avvattningssystem och projekterar dagvattensystem globalt, har vi ett stort material till hjälp när vi ska projektera för nya områden för att få till anläggningar i världsklass, säger Tobias Wood. För att framtidssäkra våra avvattningssystem är det viktigt att följa utvecklingen som sker både globalt och lokalt. Vår globala kunskap är till stor fördel när vi ska utveckla och dimensionera system som är exibla och kan växa tillsammans med städerna.

Det hänger ihop
– För att tydliggöra vårt tankesätt, där allt hänger ihop, har vi sammanfattat detta i en systemkedja med värdeord, berättar Tobias Wood.

Collect, Clean, Hold, Release. Collect är steget där vattnet kommer in i systemet, här ingår rännor och brunnar. Clean är processen där miljöfarliga ämnen tas bort innan det släpps vidare i systemet. Här ingår bland annat slamavskiljare och oljeavskiljare. Hold tar hand om de stora vatten ödena som uppstår vid kraftiga regn. Här ingår fördröjningsmagasin under jord, bakvattenskydd och spärrbrunnar. Release reglerar vattenflödet så att inte vattendrag, ledningsnät eller övriga system blir för hårt belastade. Här ingår flödesreglering och pumpstationer.

ACO har lösningen
Olja är ett problem som skapar förorenat vatten. Här är ett exempel på en kund som har en parkeringsplats i västra Sverige.

Ytan är 9 000 kvadratmeter, beräknad regnintensitet är 220 l/s ha. I framtiden får vi räkna med ett påslag på 25 %. Redan idag använder man sig ofta av ett klimatpåslag på 25 %. Avrinningskoefficienten för asfalt är 0.8 och flödet blir då 198 l/s. Belastningen på det befintliga VA-nätet får vara max 20 liter per sekund.

För att lösa kundens problem erbjuder ACO en ränna som heter ACO Multiline V150. En lösning är att sätta tre rännstråk med två utlopp/stråk med en anslutningsdimension på 200 mm (det går att lösa på er sätt men funktion samt utformningen på ytan där rännorna skall ligga är viktiga faktorer vid valet av ränna). Därefter leds vattnet vidare till en avskiljare. För att bestämma den rätta storleken måste man ta ödet som är 198 l/s x densitetsfaktorn på 1,5 vilket ger 297 l/s. Vår rekommendation blir då en Oleopass C 30/300.

Då man bara får släppa ut 20 l/s på det befintliga VA-nätet måste vattnet fördröjas. Ett fördröjningsmagasin, ACO Stormbrixx installeras, med en volym som är anpassad efter hur länge man måste hålla kvar vattnet i magasinet, vår rekommendation i det här projektet blir 160 kubikmeter. Därefter sätts någon form av reglering in, förslagsvis Flowreg 20 för att få en exakt kontroll på vattnet till det befintliga VA-nätet.

– Nyttan för kunden och VA-verket med denna installation, enligt Stefan Petersson produktchef ACO Nordic, är att man får en kontrollerad hantering av dagvattnet genom hela kedjan, från uppsamling till att man släpper ut vattnet till någon form av recipient.

Artikel i Dagens Infrastruktur, Nr 2, 2017
Text av Marie Louise Aaröe
Martin Ericsson
Art Director
+46 70 289 97 25
martin.ericsson@aco-nordic.se

TOP